News

News

Artist in Residence China

 

In November 2018, I had the privilege of working as an artist-in-residence in the enchanting village of Gaoan, near Xiamen, China. Alongside an international group of ceramicists, I took part in an exciting wood-firing workshop at a ceramic center.

These three weeks in China served as fertile ground for my ongoing art project, centered around the human experience and the rituals that lead to maturity and success. My artworks act as testimonials to this captivating process. During this journey, I specifically aimed to explore the path women tread before they can shed their burdens. It’s a journey of growth, knowledge acquisition, and self-discovery, where women actively strive for enlightenment, encompassing various facets of personal and intellectual development.

In the idyllic village of Gaoan, I could fully immerse myself in my creative ideas. Day after day, I created six sculptures, an unprecedented pace compared to my usual production speed at home, where I typically completed only three sculptures a year. Furthermore, the local porcelain clay compelled me to focus on the essence of form rather than perfection. The clay demanded speed in my work. To minimize the risk of cracking during the firing process, I constructed my sculptures using sturdy, round elements.

The wood-firing process added an extra dimension to my work. In contrast to my usual method, where I sometimes spent over two months on surface treatment, wood firing introduced its own artistic twist, with a touch of whimsy. The combination of this method and wood firing resulted in sculptures where the glaze and wood firing dictated the color process, resulting in essential and archetypal artworks. They were authentic and powerful, a remarkable departure from my usual style.

This extraordinary experience in a completely different environment, surrounded by talented individuals with diverse expertise, ignited my creativity and inspired me to embark on a new path.

At the end of these three weeks, I had created six artworks, each pure, fascinating, and vibrant in its own way. I am impressed by the power inherent in each of these sculptures. My theme in Gaoan revolved around the steps women take on their journey to enlightenment, the phases they go through before they can release their burdens. It embodies the female counterpart to Buddha’s enlightenment. I look forward to further exploring this intriguing theme.

My husband, Eddie van Aken, accompanied me to provide support, and during our stay in China, he was able to bring his poetry collection “Cloud Knight” to life. Together, we embarked on an unforgettable journey, dedicated to art, creativity, and delving into the depths of the human soul.

In november 2018 kreeg ik het privilege om als kunstenaar-in-residentie te verblijven in het dorp Gaoan, in de buurt van Xiamen, China. Samen met een internationale groep keramisten heb ik deelgenomen aan een opwindende houtstookworkshop in een keramisch centrum.

Deze drie weken durende artistieke reis in China dienden als een voedingsbodem voor mijn lopende kunstproject, dat draait om de menselijke ervaring en de rituelen die leiden tot volwassenheid en succes. Mijn kunstwerken fungeren als getuigenissen van dit boeiende proces. Tijdens deze reis wilde ik me specifiek richten op de reis die vrouwen afleggen voordat ze hun lasten kunnen loslaten. Het is een pad van groei, kennisverwerving en zelfontdekking, waar vrouwen actief streven naar verlichting, wat diverse facetten van persoonlijke en intellectuele ontwikkeling kan omvatten.

In het idyllische dorp Gaoan kon ik me volledig onderdompelen in mijn creatieve ideeën. Dag na dag creëerde ik zes beeldhouwwerken, een ongekend tempo in vergelijking met mijn gebruikelijke productiesnelheid thuis, waar ik doorgaans slechts drie sculpturen per jaar voltooide. Bovendien dwong de lokale porseleinklei me om me te concentreren op de essentie van de vorm, eerder dan op perfectie. De klei vereiste snelheid in mijn werk. Om barstvorming tijdens het bakproces te minimaliseren, construeerde ik mijn sculpturen met stevige, ronde elementen.

Het houtstokenproces bracht een extra dimensie aan mijn werk. In tegenstelling tot mijn gebruikelijke methode, waarbij ik soms meer dan twee maanden besteed aan oppervlaktebehandeling, introduceerde het houtstoken zijn eigen artistieke wending, met een vleugje eigenzinnigheid. De combinatie van deze werkwijze en het houtstoken leidde tot sculpturen waarvan het glazuur en de houtstook het kleurproces dicteerden, met als resultaat essentiële en archetypische kunstwerken. Ze waren onvervalst en krachtig, een opmerkelijke afwijking van mijn gebruikelijke stijl.

Deze buitengewone ervaring in een totaal andere omgeving, omringd door getalenteerde mensen met diverse expertise, heeft mijn creativiteit aangewakkerd en me geïnspireerd om een nieuwe weg in te slaan.

Aan het einde van deze drie weken had ik zes kunstwerken gecreëerd, elk op hun eigen manier puur, fascinerend en levendig. Ik ben onder de indruk van de kracht die schuilt in elk van deze sculpturen. Mijn thema in Gaoan draaide om de stappen die vrouwen zetten op hun weg naar verlichting, de fasen die ze doorlopen voordat ze hun lasten kunnen loslaten. Het belichaamt de vrouwelijke tegenhanger van Boeddha’s verlichting. Ik verheug me erop om dit intrigerende thema verder te verkennen.

Mijn echtgenoot, Eddie van Aken, vergezelde me om me te ondersteunen, en gedurende ons verblijf in China kon hij zijn dichtbundel “Wolkenridder” tot leven brengen. Samen hebben we een onvergetelijke reis gemaakt, gewijd aan kunst, creativiteit en het ontdekken van de diepten van de menselijke ziel.”

 

 

Questions or interest?

Scroll to Top